Disclaimer

Disclaimer Domotic Automation

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van Domotic Automation. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Domotic Automation, alsmede haar dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde vennootschappen (hierna te noemen "Domotic Automation") redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Domotic Automation geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Domotic Automation geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van Domotic Automation berust bij Domotic Automation en/of de aan Domotic Automation gelieerde vennootschappen. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Domotic Automation. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Domotic Automation geen invloed uitoefent of die niet door Domotic Automation onderhouden worden. Domotic Automation heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Domotic Automation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Domotic Automation biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Domotic Automation een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Domotic Automation deze sites aanbeveelt of goedkeurt. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Domotic Automation noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Domotic Automation behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Domotic Automation nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Domotic Automation volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Domotic Automation moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

 

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.