Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Domotic Automation een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst, wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Domotic Automation en de opdrachtgever tot stand komt.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst met Domotic Automation.

2.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Domotic Automation en opdrachtgever waarop Domotic Automation deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Domotic Automation, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Domotic Automation, alsmede op de tussenDomotic Automation en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Domotic Automation zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Domotic Automation het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Domotic Automation kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele vervoers- en verpakkingskosten zijn mede inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Domotic Automation heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6 Voor de aanschaf van producten treedt Domotic Automation op als tussenpersoon. Domotic Automation kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien haar leverancier waarmee de eigenlijke overeenkomst wordt aangegaan, besluit niet tot het aangaan van een overeenkomst over te gaan, of haar verplichtingen niet kan nakomen. In deze genoemde overeenkomst tussen Opdrachtgever en leverancier gelden de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

3.7 Ook voor financieringen, reparaties, installatie en verzending etc., waarvoor Domotic Automation als tussenpersoon optreedt, kan Domotic Automation op geenenkele wijze aansprakelijk worden gesteld, mits Domotic Automation in gebreke of onvolledig is gebleven in de voorlichting van deze dienst. Met betrekking tot voorgenomen zaken dient Opdrachtgever zich te wenden tot de desbetreffende dienstenaanbieder.

ARTIKEL 4 HONORARIUM, KOSTEN EN TARIEVEN

4.1 De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Bij opdrachten die langer dan een jaar duren wordt dit uurtarief jaarlijks verhoogd met 3% plus een inflatiecorrectie.

4.2 De opdrachtnemer zal bij de totstandkoming van de opdracht een raming van de advieskosten verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal de opdrachtnemer aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal het adviesbureau de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

4.3 Noodzakelijke reis-, verblijf en administratiekosten zoals telefoon-, fax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht voor de opdrachtnemer worden gemaakt worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

4.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via de opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. De opdrachtnemer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.

4.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na de beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.

4.6 De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

ARTIKEL 5 WIJZIGING IN DE OPDRACHT

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

5.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 6 van overeenkomstige toepassing

ARTIKEL 6 LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN, TRANSPORT

6.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van bestellingen in bepaalde gevallen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

6.2 Domotic Automation is nog niet ‘voorraad houdend’ . Daarom kunnen wij niet garanderen hoe lang de levertijd zal zijn. Wij hebben daarom ook geen maximale levertijd. Mocht de levertijd langer dan 30 dagen gaan duren in geval van problemen bij onze leverancier, ontvangt u hierover per omgaand bericht. Wij streven naar een levertijd van 2-5 werkdagen.

6.3 Levering per post of bode vindt uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling of door verzending onder rembours, tenzij zulks anders schriftelijk is overeengekomen. Uitvoering van bestellingen naar of vanaf het buitenland kunnen uitsluitend plaats vinden tegen vooruitbetaling (via contante betaling, cheque), levering onder rembours of tegen opening van een onherroepelijk ‘letter of credit’ tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Domotic Automation behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven.

6.4 Domotic Automation behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

6.5 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Domotic Automation deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.6 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Domotic Automation hem heeft verwittigd. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.7 De door Domotic Automation opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens de overmacht met nooit meer dan vier weken overschrijden. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Domotic Automation, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Domotic Automation.

6.8 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Domotic Automation de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.9 Indien Domotic Automation gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Domotic Automation ter beschikking heeft gesteld.

6.10 Indien Domotic Automation een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Domotic Automation schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD, EIGENDOM OPDRACHTGEVER OPDRACHTNEMER

7.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Domotic Automation uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en wettelijke rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

7.2 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, wordt door de opdrachtnemer dezelfde zorg gegeven aan die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

7.3 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, blijft de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken dragen. Indien opdrachtgever eventueel bedoeld risico gedekt wil zien, dient opdrachtgever voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

7.4 Schetsontwerpen en al dan niet digitale beelddragers blijven ten allen tijde eigendom van de opdrachtnemer.

7.5 Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht van verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen.

8.2 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht (alleen voor bedrijven) zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Domotic Automation aan de Opdrachtgever alsnog gefactureerd worden.

8.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Domotic Automation, op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.

8.4 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

8.5 De eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan

8.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Domotic Automation en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Domotic Automation onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9 GARANTIE

9.1 Domotic Automation verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar. Garanties langer dan 12 maanden worden aangeven in de factuur. De waarde wordt niet vergoed wanneer, naar ons oordeel een defect is veroorzaakt door onjuiste en/of ruwe behandeling en/of natuurrampen en/of terroristische aanslagen.

9.2 Indien de in artikel 9 lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Domotic Automation verplicht binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te laten herstellen. Alle zaken dienen bij Domotic Automation ter reparatie te worden aangeboden. Het product kan worden opgestuurd naar onderstaand adres: Domotic Automation, Fonteinwater 91, 3991 MS HOUTEN.

9.3 Domotic Automation kan er voor kiezen om de zaken te vervangen. Reparaties onder de EUR 50,- worden automatisch in behandeling genomen. Reparaties boven de EUR 50,- worden pas in behandeling genomen na goedkeuring door Opdrachtgever. De garantie vervalt indien de Opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:· Een onecht gebruik van de artikelen. · Het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zoals die door de producent zijn voorgeschreven.- Het laten vallen of stoten of anders zins aan schokken onderwerpen van de artikelen.· Het door Opdachtgever veroorzaakte water en vochtschaden

9.4 De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

ARTIKEL 10 RECLAMES, KLACHTEN, RETOURNEREN

10.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Domotic Automation geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Domotic Automation gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Domotic Automation kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Domotic Automation geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

10.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Domotic Automation, per aangetekende post te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten en andere mogelijk gemaakte kosten, zoals een expertise onderzoek. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldtdat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een financiering, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Domotic Automation niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst. Deze bepaling van 10.2 gaat alleen op als de opdrachtgever een particulier is en niet handelt uit hoofde van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening. Alle andere opdrachtgevers zijn uitgesloten van deze bepaling.

10.3 Indien opdrachtgever een klacht heeft omtrent levering. diensten en service, verder te noemen als werkzaamheden, geheel of deels, wordt deze klacht slechts uitsluitend door opdrachtnemer in behandeling genomen, als de opdrachtgever de eventuele fouten schriftelijk en aangetekend expliciet aanwijst. Indien de uitvoering van de werkzaamheden, geheel of deels, volgens de opdrachtgever onaanvaardbaar is, omdat volgens de opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden gebrekkig is, heeft de opdrachtgever een termijn van maximaal dertig dagen na uitvoering van de werkzaamheden, om Domotic Automation per aangetekend schrijven van klachten over de uitgevoerde werkzaamheden op de hoogte te brengen en om opdrachtnemer, indien deze de fouten erkent, te sommeren binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen. Eventuele retentie vervalt indien de opdrachtgever derden inschakelt zonder de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Ook door derden aangebrachte veranderingen wordt het retentierecht gestuit.

10.4 Domotic Automation aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 10 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Domotic Automation op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Domotic Automation deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien door Domotic Automation geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Domotic Automation jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie, Artikel 9” is geregeld.

11.2 Indien en voor zover Domotic Automation aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zullen zijn.

11.3 Onverminderd het bovenstaande is Domotic Automation niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Opdrachtgever.

11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Domotic Automation of zijn ondergeschikten.

11.5 Domotic Automation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daar-onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 Domotic Automation werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internet site kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

ARTIKEL 12 RISICO-OVERGANG

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 13 PRIJSVERHOGING

13.1 Indien Domotic Automation met de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Domotic Automation niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

13.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

13.3 Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

13.4 Wijzigingen van prijzen van materialen benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen veranderingen van lonen en sociale lasten.

ARTIKEL 14 INCASSOKOSTEN

14.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

14.2 Indien Domotic Automation aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15 VRIJWARINGEN

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Domotic Automation voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Indien Opdrachtgever aan Domotic Automation informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 16 OVERMACHT

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van en omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Domotic Automation geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Domotic Automation niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Domotic Automation worden daaronder begrepen.

16.3 Domotic Automation heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Domotic Automation zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zover Domotic Automation ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Domotic Automation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 17 AANBEVELINGEN

17.1 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, niet van Domotic Automation, om zich te vergewissen van en te handelen overeenkomstig op alle wet- en regelgeving met de betrekking tot de aankoop, import bezit en gebruik van enig product uit het assortiment van Domotic Automation. Raadpleeg eventueel een jurist alvorens te bestellen of van de adviesdiensten gebruik te maken. Telefoonbepalingen dienen te worden geraadpleegd alvorens enig product op het openbaar telefoonnet aan te sluiten dan wel te gebruiken. Ook dient u de afluisterwetgeving en de zendwetgeving na te kijken alvorens producten van Domotic Automation aan te schaffen en/of te gebruiken. Domotic Automation kan niet garanderen dat alle producten in overeenstemming zijn met de wet, - of regelgeving in enig land of landen.

ARTIKEL 18 PRODUCTBEPALINGEN

18.1 Alle op onze internetsite en in de catalogus vermelde afmetingen, reikwijdten, gewichten en uitvoeringen zijn onder voorbehoud. Vermelde reikwijdtes zijn sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en van de kwaliteit van de gebruikte ontvanger. Genoemde reikwijdtes zijn proefondervindelijk vast gesteld onder gunstige omstandigheden en met gebruikmaking van hoog gekwalificeerde ontvangstapparatuur. De genoemde tijdsduur van zendertjes enz. is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte batterij. Wij adviseren u voor alle op batterij werkende apparaten om goede merken en types te gebruiken. Verder heeft Domotic Automation gedeeltelijk gegevens overgenomen welke ons door de fabrikant zijn verstekt. Wij kunnen hierdoor niet instaan voor eventuele afwijkende reikwijdten, afmetingen, enz.

18.2 Domotic Automation is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of de gevolgen van de geleverde producten.

18.3 Onze producten zijn niet bedoeld voor criminele doeleinden.

ARTIKEL 19 PERSOONSGEGEVENS

19.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever. De gegevens zullen zeer vertrouwelijk worden behandeld en niet worden doorgespeeld aan derden.

19.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Domotic Automation en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Domotic Automation, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

19.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Domotic Automation over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Domotic Automation Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

ARTIKEL 20 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT

20.1 Onverminderd, het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Domotic Automation zich de rechten en bevoegdheden voor, die Domotic Automation toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en wordt de opdrachtnemer gevrijwaard in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

20.3 Alle door Domotic Automation eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Domotic Automation, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden te worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.4 Alle intellectuele eigendomsrechten van door de opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, schetsen, foto’s, digitale informatiedragers e.d. blijven te allen tijde bij opdrachtnemer berusten.

20.5 De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke werken, die door de opdrachtnemer in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie heeft alleen zijn werking zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie is uitsluitend bedoeld voor gebruik van het betreffende werk. Gebruik door derden is niet toegestaan.Voor zover de opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

20.6 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde tekst, ontwerp e.d., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

20.7 Domotic Automation behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20.8 Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

ARTIKEL 21 RETENTIERECHT / VERHAAL

21.1 De opdrachtnemer heeft het recht de goederen van de opdrachtgever die de opdrachtnemer onder zich heeft, onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

22.1 Op elke overeenkomst tussen Domotic Automation en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.2 De rechter in de vestigingsplaats van Domotic Automation is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Domotic Automation het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 23 NADERE BEPALINGEN BETREFFENDE ADVIES WERKZAAMHEDEN M.B.T. PROJECTMANAGEMENT

23.1 De werkzaamheden, welke worden opgedragen, moeten nader in een opdrachtbrief te worden omschreven. Indien delen van deze werkzaamheden in een specifieke fase dienen te worden verricht, zal dat nader in de opdrachtbrief worden gemeld.

23.2 In het geval dat er aan de opdrachtnemer coördinatiewerkzaamheden worden opgedragen, moet in de opdrachtbrief worden vermeld wat deze coördinatiewerkzaamheden inhouden.

23.3 De machtiging(en), welke wordt (worden) verstrekt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden in de opdrachtbrief vermeld.

23.4 Bij nakomende werkzaamheden blijven bovenstaande algemene voorwaarden van kracht en is opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

ARTIKEL 24 CONTRACTEN

24.1 Alle abonnementen of huur of lease contracten die bij Domotic Automation lopen tussen de klant en Domotic Automation, kunnen ter alle tijden en alleen door Domotic Automation worden opgezegd. Bij het niet nakomen van de abonnement, huur, lease vergoeding zal op kosten van de Opdrachtgever een incasso bureau worden ingeschakeld.

ARTIKEL 25 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer ... (nog te ontvangen). De nieuwste voorwaarden zijn op de internetsite http://www.domotica-webwinkel.nl te vinden.

25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.BIJ AANKOOP VAN EEN OF MEERDERE VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKLAART DE KOPER ZICH AKKOORD MET ONZE LEVERINGS, - EN BETALINGSVOORWAARDEN. WIJ VERZOEKEN U DAAROM VRIENDELIJK DEZE AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS U TOT BESTELLING OVERGAAT.Let op:Een aantal van onze producten uit ons assortiment kunnen niet in of vanuit Nederland worden geleverd door Domotic Automation in verband met wettelijke geldende bepalingen. Voor nadere informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.